กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

วิสัยทัศน์

 

"การเกษตรก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คมนาคมปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

 

พันธกิจ

       ส่งเสริมในการนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการประกองอาชีพด้านการเกษตร

       พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึง

       การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

       เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

       ส่งเสริมการสร้างสุขภาพของประชาชน การจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดอย่างมีประสิทธิภาพ

       การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพการให้บริการประชาชน

 

ยุทธศาสตร์

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

              แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง

              แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

              แนวทางการพัฒนาระบบการจราจร โครงสร้างพื้นฐานและการจัดทำผังเมือง

              แนวทางการพัฒนาระบบการระบายน้ำและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร

              แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและโทรคมนาคม

       ยุทธศาสตร์การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

              แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และชีวิตครอบครัวอบอุ่น

              แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการพัฒนาความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งชุมชน

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น

              แนวทางการพัฒนาการเพิ่มโอกาสการศึกษาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ

              แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

              แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุขแก่ประชาชน

              แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การปกครองการบริหารจัดการที่ดี

              แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและบุคลากรมีคุณภา

              แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน

 

 

 

 

 

 

 โทร. 086-1228699

 

QR CODE แบบวัด EIT

สำหรับบุคคลภายนอกองค์กร

        หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
1xbet MobilBetturkey GüncelBetist MobilKralbet Güncelsupertotobet bonusTipobet MobilMatadorbet GirişMariobet Güncel GirişBahis.com girişTarafbet Giriş
gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
izmir escort
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780