กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว

ลักษณะที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 1 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม 42.80 ตารางกิโลเมตร หรือ 26,782 ไร่
 

อาณาเขตติดต่อ
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางปลาม้า และตำบลมะขามล้ม
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางใหญ่
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบ้านแหลม
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวัดโบสถ์

ภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังในฤดูฝนทุกปีและมีคลองธรรมชาติอยู่หลายสาย

จำนวนหมู่บ้าน
     แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้นำ หมายเหตุ
หมู่ที่ 1 บ้านสันดอน นางบุปผา ศรีสังข์งาม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตะควน นายเสถียร จานสิบสี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านดอนสะแก นายเสกสรร อุบาลี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านวัดดาว นายสมจิตร์ ทับทิมขาว กำนันตำบลวัดดาว
หมู่ที่ 5 บ้านสังโฆ นายสิทธิศักดิ์ ผูกพยนต์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านรางทองใต้ นางภูษิตา การะวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านคูบัว นางวรายุทธ อัตโถ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านดอนตาจีนเหนือ นางรัศมี แสงกระจ่าง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านดอนตาจีนใต้ นายพยงค์ หอมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านรางทองเหนือ นายสุวรรณ พุ่มพฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร
      จากข้อมูลและสถิติประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรจนถึง เดือน มิถุนายน 2557 ตำบลวัดดาว มีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 6,140 คน แยกเป็นชาย 2,974 คน หญิง 3,166 คน
ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
       บ้านสันดอน 222 332 373 705
       บ้านโพธิ์ตะควน 273 398 431 829
       บ้านปากคลองเจ็ก 243 425 439 864
       บ้านวัดดาว 187 346 376 722
       บ้านสังโฆ 258 383 408 791
       บ้านรางทองใต้ 181 262 284 546
       บ้านคูบัว 157 289 278 567
       บ้านดอนตาจีน 132 180 206 386
       บ้านดอนตาจีนใต้ 122 221 214 435
       บ้านรางทองเหนือ 84 138 157 295
ที่มา : สำนักงานทะเบียนราษฎร อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 โทร. 086-1228699


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780