กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดดาว


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ 2565 หมายเลขครุภัณฑ์ 701-60-0006 จำนวน 1 เครื่อง โดยการเปลี่ยนไส้กรองน้ำ ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 ชุด โดยวิ กองคลัง -
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๖,หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนที่เป็นหลุม-เป็นบ่อโดยการลงลูกรัง,หินคลุกหมู่ที่ 2 , 3 , 5 , 6 และหมู่ที่ 10 จำนวน 13 สาย ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดกำลังไม่เกิน 1 แรงม้า ความยาวโซ่ไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งสำหรับเครื่องดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0021 และ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0006 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
9 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กองคลัง 4
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิมถึงบ้านนางรัศมี แสงกระจ่าง หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตรพร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ กองคลัง 6
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิมสายคันคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย-2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ ถึงหน้าวัดสันดอน หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ กองคลัง 121
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ กองคลัง 20
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เพื่อใช้สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการส่งเสริมความรู้การบริหารการจัดการขยะมูลฝอย 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลวัดดาว ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง 9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ กองคลัง 5
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๓๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว กองคลัง 5
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ตรานมโรงเรียน ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน 32 วัน ระหว่างวันที่ ๑7 พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน กองคลัง 5
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดลำคลอง โดยการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในลำคลองครอบคุลมพื้นที่ตำบลวัดดาวจำนวน 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565- 30 มิถุนายน 2565 กองคลัง 20
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ หมึกพิมพ์ HP Officejet 7110 No.HP932XL (Black) จำนวน 2 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 17
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวจำนวน 1 รายการ ได้แก่ ไมค์ลอย Wireless Microphone จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายภายในตำบลวัดดาว หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๙จุด กองคลัง 7
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผนังห้องคณะผู้บริหารอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ยาว ๖.๘๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงประตูห้องกองช่างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ขนาด๑.๒๐มตร x ๒.๑๐เมตรก่อสร้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 26โทร. 086-1228699


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780