กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดดาว


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ยกสูงไม่น้ กองคลัง 5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังจากบ้านนายมนัส เย็นศิลป์ หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณบ้านนายเสมียน อาจสถิต หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร โดยวิ กองคลัง -
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-58-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัว หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงลูกรัง บริเวณคันคลองส่งน้ำ ๓ซ้าย-๑ขวา ช่วง กม.๑๓+๙๔๐-กม.๑๕+๕๐๐ หมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 175 แรงม้า ยกสูงไม่น้ กองคลัง 13
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ กระบองไฟกระพริบแบบชาร์จไฟ จำนวน 10 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 ขนาด 1x3 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการ “เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถอดเครื่องปรับอากาศห้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420-55-0010 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการประกอบกิจกรรมตามโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เพื่อใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล กองคลัง 1
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดพานดอกไม้ประดิษฐ์โทนส้มขาว จำนวน 4 พาน กองคลัง -
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กองคลัง -
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมใจรักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จำนวน 1 เครื่อง ได้แก่ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-62-0037โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย เครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ ๖ บริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๑๐ ถึงบริเวณที่นานายวิเชียร นิยมทอง ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 18
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนางรัศมี แสงกระจ่าง หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กองคลัง 14
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนางรัศมี แสงกระจ่าง หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร กองคลัง 23
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในห้องกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 420-60-0024 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 21
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ หญ้าเทียม ขนาดสูง ๐.๘ ซม. หน้ากว้าง ๒ เมตร ยาว ๒๕ เมตร จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า กองคลัง 5
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 7
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการประกอบกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 39
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลวัดดาว หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๙๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง -
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 32โทร. 086-1228699


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
1xbet MobilBetturkey GüncelBetist MobilKralbet Güncelsupertotobet bonusTipobet MobilMatadorbet GirişMariobet Güncel GirişBahis.com girişTarafbet Giriş
gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
izmir escort
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780