กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดดาว


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์จากบริเวณ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๙๕ ตารางเมตร กองคลัง -
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายละเอียดตามแบบปร.4 ปร.5 และก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์จากบริเวณ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๙๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวัดด กองคลัง 4
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน)เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนกองการศึกษาฯ 2
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หนังสือเรียนเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3- 5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนกองการศึกษาฯ 3
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนกองการศึกษาฯ 11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือชุดเสริมประสบการณ์ ประจำปีงบประมาณ ส่วนกองการศึกษาฯ 3
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อเครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid กองคลัง 6
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว โดยการทาสี (ดำเนินการตามแบบ ปร.4 กำหนด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 รายการ ได้แก่ สปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์ ขนาด 60 w จำนวน 3 ดวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 2
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 1
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์จากบริเวณ หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๖๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์รวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๙๕ ตารางเมตร กองคลัง 3
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน)เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพธิ์ตะควน จำนวนเด็กปฐมวัย 14 คนๆละ 36 บาท/วัน (การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทำอาหารกลางวันจะทำการเบิกจ่าย ส่วนกองการศึกษาฯ 2
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว)เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว จำนวนเด็กปฐมวัย 23 คนๆละ 36 บาท/วัน (การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างทำอาหารกลางวันจะทำการเบิกจ่ายจริงตามจ สป. 4
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนกองการศึกษาฯ 3
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนกองการศึกษาฯ 3
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สป. 4
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่าสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนกองการศึกษาฯ 3
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ถ่านไฟฉาย Alkaline ขนาด AA กำลังไฟไม่น้อยกว่า 1.5 โวลต์ จำนวน 50 ก้อน โดยวิธี กองคลัง 4
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอก/ลอกวัชพืชในคู-คลองส่งน้ำในตำบลวัดดาว หมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์ตะควนและหมู่ที่ 7 บ้านคูบัว ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำหรับการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดตั้งเครนฮตรอลิค พร้อมกระเข้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า ยกสูงไม่น้อ กองคลัง 3
22 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง 6
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ อุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนกองการศึกษาฯ 4
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 8
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนายสำราญ พิกุลทอง หมู่ที่ 10 ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี กองคลัง 9
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดาว หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 6
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและจัดทำเล่มเอกสารสำหรับใช้ในการจัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน กองคลัง 8
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 3
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการประกอบกิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กองคลัง 4
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการประกอบกิจกรรมตามโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและให้ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 รายการ โด กองคลัง 5
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 38โทร. 086-1228699

 

QR CODE แบบวัด EIT

สำหรับบุคคลภายนอกองค์กร

        หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
1xbet MobilBetturkey GüncelBetist MobilKralbet Güncelsupertotobet bonusTipobet MobilMatadorbet GirişMariobet Güncel GirişBahis.com girişTarafbet Giriş
izmir escort
izmir escort
videos de chicas foyandoMoretta's Always Ready!Nanney obtient son sénile vagin de la merde et de sperme rempli
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780

Joomla template by ByJoomla.com