กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

การดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลดแนะนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 กองคลัง 1
2 ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2565 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ส่วนสาธารณสุข 1
3 ประชาสัมพันธ์การจัดทำอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพรบ.สุขภาพจิตฯ ส่วนสาธารณสุข 152
4 ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ราชอาณาจักร ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนสาธารณสุข 5
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว สป. 13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สป. 18
7 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว ส่วนสาธารณสุข 13
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม กองคลัง 15
9 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) สป. 7
10 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปี พ.ศ. 2565 ส่วนสาธารณสุข 19
11 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ส่วนสาธารณสุข 7
12 15 มิถุนายน ของทุกปี วันไข้เลือดออกอาเซียน ส่วนสาธารณสุข 16
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ส่วนสาธารณสุข 6
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง 21
15 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ กองคลัง 14
16 ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 16
17 ขั้นตอนการรชำระภาษีป้าย กองคลัง 13
18 ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการคอร์รัปชั่น อบต.วัดดาว สป. 17
19 เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่ออบต.วัดดาว สป. 13
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ ด้วยถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค) ส่วนสาธารณสุข 16
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่องขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 กองคลัง 22
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง 27
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 กองคลัง 22
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลวัดดาว กองคลัง 10
25 ประกาศโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบีนนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว กองคลัง 9
26 เอกสารประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงความประสงค์การขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ สป. 9
27 ประวัติและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว สป. 11
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาาว เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่รับการกักตัวในรูปแบบ Home Quarantine ส่วนสาธารณสุข 6
29 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว สป. 33
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ ด้วยถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภคบริโภค) ส่วนสาธารณสุข 35
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 6โทร. 086-1228699


หน่วยงานภาครัฐแผนที่เที่ยวไทย


QR Code
อบต.วัดดาว


 
คุณอยู่ที่:


ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โทร 0-3544-0780